عملکرد مهندس حجتی نسبت به سایر وزرا بهتر بوده است

منتخب سیاسی

منتخب اقتصادی

منتخب فرهنگی

منتخب گفتمان انقلاب

سیاسی

  1. همه

اقتصادی

  1. همه

فرهنگی

  1. همه

گفتمان انقلاب

  1. همه