علی اصغر ابدی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، مدیر عامل فناوری اطلاعات ام البنین (س)

مقاله3

سیاسی

اقتصادی

فرهنگی

گفتمان انقلاب

سیاسی نویسنده: علی اصغر ابدی

اقتصادی نویسنده: علی اصغر ابدی

فرهنگی نویسنده: علی اصغر ابدی

گفتمان انقلاب نویسنده: علی اصغر ابدی

شهریور, 1396
    مطالب بیشتر